Huurrecht

Huurrecht

In de zomer van 2016 hebben er een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in het huurrecht. Vanaf 1 juli 2016 is namelijk de Wet doorstroming huurmarkt 2015 van kracht. Inmiddels heeft de praktijk de eerste ervaringen met de gewijzigde wet. Maar wat is er exact gewijzigd? In dit artikel worden kort een aantal van de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Tijdelijke huurovereenkomsten zelfstandige woonruimte
De wet biedt vanaf 1 juli 2016 de mogelijkheid om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan, welke van rechtswege eindigt. In de nieuwe wet staat dat een huurovereenkomst voor een zelfstandige woning (met eigen toegang en eigen voorzieningen die niet gedeeld hoeven te worden met andere huurders) kan worden aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van maximaal twee jaar. Deze overeenkomst eindigt zonder dat de partijen hoeven op te zeggen. Wel dient de verhuurder de huurder schriftelijk over de einddatum te informeren, uiterlijk drie maanden tot één maand voor die einddatum. Wordt de kennisgeving niet verstuurd, dan ontstaat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De verhuurder is gebonden aan de overeengekomen bepaalde tijd, maar de huurder mag deze tijdelijke huurovereenkomst altijd tussentijds opzeggen. In de wet is expliciet vastgelegd dat woningcorporaties, behoudens een aantal uitzonderingen, geen huurovereenkomsten van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen mogen aanbieden.

Dringend eigen gebruik verder uitgebreid
Een verhuurder mag de huurovereenkomst alleen opzeggen op basis van redenen die in de wet staan. ‘’Dringend eigen gebruik’’ is zo’n wettelijke opzeggingsgrond. Per 1 juli 2016 is de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik uitgebreid, wat inhoudt dat er meer gevallen zijn waarin verhuurders de huurovereenkomst kunnen opzeggen wegens dringend eigen gebruik.

De verhuurder kan nu ook een beroep doen op dringend eigen gebruik als de woning bestemd is voor een speciale doelgroep (studenten, huurders met een handicap, ouderen, jongeren, promovendi en grote gezinnen (tenminste acht personen)) zoals vermeld in de huurovereenkomst, en de huurder niet meer in de betreffende categorie valt of dit niet of onvoldoende aantoont. De verhuurder moet de woonruimte dan natuurlijk wel ter beschikking stellen aan deze speciale doelgroep.

Algemene informatie Huurrecht

Het huurrecht kent een breed toepassingsgebied. Huurrecht kan van toepassing zijn op een groot aantal zaken. Zowel roerende als onroerende en ongebouwde als gebouwde zaken kunnen worden verhuurd. Deze huurobjecten kunnen weer verschillende bestemmingen hebben, zoals woonruimte, (middenstands-) bedrijfsruimte of kantoorruimte. De wetgever heeft verschillende regels gegeven voor deze categorieën van huurobjecten.

Huurrecht bedrijfsruimte

De wet maakt onderscheidt in het huren van een middenstandsbedrijfsruimte, bijvoorbeeld een winkel, en overige bedrijfsruimte, bijvoorbeeld een kantoor. Er gelden verschillende regels voor onder andere de wijze van beëindigen van de huur afhankelijk van welke type ruimte u huurt of verhuurt. 

Huurrecht woonruimte:

Wanneer is er nu eigenlijk sprake van woonruimte? Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning (bijvoorbeeld een kamer) is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats. In geval van verhuur van woonruimte geldt over het algemeen een vergaande huurbescherming van de huurder. De wet voorziet hierin omdat goede en betaalbare woonruimte schaars is en huurders daardoor in een afhankelijke positie ten opzichte van de verhuurder verkeren. Wij beschikken over een ruime ervaring en geven zowel huurder als verhuurder advies in huurgeschillen. Wij kunnen u adviseren bij bijvoorbeeld het opstellen van een contract, beëindiging van de huur en geschillen omtrent niet nakomen van verplichtingen. 


Behoefte aan meer informatie of overleg? Mr. Suzanne Buitenkamp, specialist huurrecht, helpt u graag verder! Contactgegevens: e-mail: shj.buitenkamp@echtadvocatuur.nl / tel.: 0578-614029.