Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

De advocaten en juristen van ECHT Advocatuur adviseren en procederen op een breed terrein. Dit heeft als voordeel dat zij ruime ervaring hebben, waardoor zij uw juridisch geschil in een breder perspectief kunnen plaatsen en u op verschillende terreinen bijstand kunnen verlenen.

Indien u een vraag heeft en u kunt deze vraag niet onder één van de rechtsgebieden plaatsen, neem dan gerust telefonisch contact met ons op. Wellicht rekenen wij het probleem tot een ander rechtsgebied. Indien dat niet zo is, zullen wij u doorverwijzen naar een goede advocaat die u wel kan helpen.

Arbeidsrecht

Dit jaar is het twee jaar geleden dat het arbeidsrecht ingrijpend werd gewijzigd. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werd ingevoerd. U hoorde, ook van ons, veel over de wijzigingen. Welke wijzigingen hebben de praktijk nu écht veranderd?

 

Oproepcontracten

Langzaam wijzigt de praktijk rond oproepcontracten. Echte nul-urencontracten komen minder voor. Steeds vaker  doen werknemers een beroep op het “rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid”. Dat vermoeden houdt in dat de arbeidsovereenkomst (kort samengevat) een omvang heeft die gelijk is aan het gemiddelde aantal uren dat in de afgelopen drie maanden werd gewerkt. Ook zien we vaker werkgevers die risico’s op dit punt uitsluiten door alleen nog met uitzendkrachten en gedetacheerd personeel te werken.

 

Ketenregeling

Belangrijk was de beperking in duur van tijdelijke contracten (maximaal drie in twee jaar). Er zijn al enkele uitzonderingen bepaald (o.a. toerisme). Naar verwachting volgen meer uitzonderingen, afhankelijk van een nieuw kabinet. De beperkte flexibiliteit wordt ondervangen door de inzet van een “flexibele schil” (uitzendkrachten, payroll, detachering).

 

Aanzegverplichting

Uiterlijk één maand vóór het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst moet u (als werkgever) laten weten of u de arbeidsovereenkomst wilt verlengen. De regel wordt lang niet altijd nageleefd. Werknemers vorderen nog weinig de vergoeding (één maandsalaris) waar ze recht op hebben als niet of te laat aan de verplichting wordt voldaan. Onbekend maakt voorlopig nog onbemind.

 

Concurrentiebeding

In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag alleen nog bij een “zwaarwegend belang” een concurrentiebeding worden overeengekomen. Rechtspraak laat zien dat de drempel hoog ligt, en dat de mogelijkheid voor een concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten dus aanzienlijk is beperkt.

 

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag bij reorganisatie of sluiting is, zo leert de praktijk, in de WWZ moeilijker geworden. Het UWV toetst strenger, en werkgever en werknemer kunnen in beroep. Zo’n 30% van de aanvragen wordt afgewezen. Bovendien is na ontslag een vergoeding verschuldigd (transitievergoeding), die hoog kan oplopen. Tot 2020 geldt voor kleine, verlieslijdende werkgevers wel een uitzondering: zij betalen een lagere vergoeding.

 

Ontslag wegens disfunctioneren

Uw medewerker functioneert niet goed en u wilt van hem of haar af? Of u hebt ruzie met uw werkgever over uw functioneren? In beide gevallen is ontslag moeilijker geworden. Rond de 40% van de aanvragen wordt afgewezen. In geval van conflicten wordt vaak verlangd dat coaching en mediation zijn ingezet. Dossieropbouw is onder de WWZ belangrijker dan ooit!

 

Beëindigingsovereenkomst

Nog steeds eindigen veel dienstverbanden met een regeling. Vaak is daarbij de (lagere) transitievergoeding uitgangspunt voor de vergoeding, in plaats van de oude (en hogere) kantonrechtersformule. Van de wettelijke ontbindingsmogelijkheid (binnen 14 dagen) wordt weinig gebruik gemaakt.

 

Tot slot

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of in overleg met een deskundige? Mr. Bert Jan Souman, specialist arbeidsrecht, helpt u graag verder! Bereikbaar via telefoonnummer 0578-614029 of per e-mail: jl.souman@echtadvocatuur.nl

Contractenrecht

"Een man een man, een woord een woord", zo zou het contractenrecht kunnen worden samengevat. Afspraken moeten worden nagekomen. Maar vaak is de vraag, wát er is afgesproken. Het duidelijk en volledig vastleggen van afspraken kan veel conflicten voorkomen. De advocaat, die uit ervaring weet waar de bronnen van conflicten kunnen liggen, is bij uitstek geschikt om afspraken duidelijk vast te leggen en zo te voorkomen dat u hem/haar in een later stadium - soms: te laat - alsnog nodig heeft.


Insolventierecht

Klik hier om naar de pagina over het insolventierecht te gaan.

Vennootschapsrecht

Onroerende zaken en huurrecht

Huisvesting van mensen of ondernemingen. In beide gevallen van vitaal belang.

Het huurdersbelang wordt in veel opzichten, zoals in duur van het gebruiksrecht en de prijs, beschermd.
Dat betekent niet dat de verhuurder aan zijn lot wordt overgelaten. Zo kan een huurder die zich qua betaling of anderszins niet fatsoenlijk gedraagt, de wettelijke bescherming verspelen. Maar ook het belang van een fatsoenlijke huurder moet soms wijken voor een bijzonder belang van de verhuurder. Huurrecht: een veelomvattend rechtsgebied met veel mogelijkheden en onmogelijkheden.

Incasso's

Aan het incasseren van een vordering lijkt vaak geen moeilijk juridisch geschil ten grondslag te liggen. Soms blijkt tijdens de procedure echter dat het geschil wordt onderschat. Dat kunt u voorkomen door uw vordering bij een advocaat neer te leggen.

In ECHT advocatuur zijn al onze rechtsgebieden ondergebracht. Onlangs hebben wij onze visie op onze bedrijfsstructuur verder vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in een naamswijziging binnen ons kantoor. ECHT incasso oplossingen is de nieuwe naam van K2S Incasso Advocaten en is tevens onderdeel van onze vennootschap.

Wist u overigens dat u met een incassoabonnement van ECHT incasso oplossingenaanzienlijke korting op het uurtarief van ECHT advocatuur krijgt?

Binnen het ECHT Incasso abonnement ligt het uurtarief voor onze advocaten op € 165,00 per uur excl. BTW, ook als de procedure die u wilt voeren niet is aan te merken als een incassoprocedure. Bijvoorbeeld bij een arbeidsgeschil. Geeft u de voorkeur aan een bepaalde advocaat, dan zal het reguliere tarief van de advocaat van uw keuze in rekening worden gebracht.

Voor eventuele vragen omtrent het voorgaande kunt u zich wenden tot Koen Horstman, advocaat bij ECHT advocatuur, te bereiken via telefoonnummer 0578-614029 of per e-mail:  k.horstman@echtadvocatuur.nl

Economisch strafrecht

Soms volkomen onverwacht, komt u in aanraking met justitie. Als ondernemer gebeurt dat bijvoorbeeld bij milieudelicten, fiscale delicten of overtreding van de Wet Economische Delicten. U moet zich ineens beraden op verdere stappen en goed overwegen wat u doet. Schakel snel een deskundige advocaat in, zodat u geen onomkeerbare beslissingen neemt die in een later stadium uw nadeel werken.


Erfrecht

Vroeg of laat komen we allemaal in aanraking met het erfrecht.

Erfrechtelijke regels kwamen al in de tijd van de Romeinse Republiek voor. Per 1 januari 2003 is in Nederland het nieuwe erfrecht in werking getreden. In deze wet zijn zowel de rechten als plichten van erfgenamen opgenomen. Soms heeft de erflater een testament opgemaakt, maar dat is niet altijd het geval. Wanneer er geen testament is opgemaakt moet de wet uitkomst bieden.

Soms kunnen erfgenamen in onderling overleg niet tot overeenstemming komen. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, dan kunt u zich vanzelfsprekend tot ons kantoor wenden. Allereerst zullen we proberen om alsnog tot een regeling in der minne te komen, nu de betrokkenen veelal familie zijn. Leidt dit niet tot een oplossing, dan zullen we u in een procedure kunnen bijstaan.