Insolved

Insolved

Snel en effectief schulden saneren.

"Een werknemer met schulden kost ongeveer EUR 13.000,00 per jaar."

Als insolventierechtspecialisten en arbeidsrechtspecialisten zagen we dat veel werkgevers worstelen met de schuldenproblematiek van werknemers. Onder meer door het Nibud is veel onderzoek naar de kosten van een werknemer met schulden gedaan. Daaruit blijkt dat werknemers vaker ziek en minder productief zijn wanneer zij te maken hebben met schulden. Daar komt de belasting op de administratie of HR afdeling van de werkgever bij. Die is vaak groot door bijvoorbeeld de loonbeslagen. Het oplossen van de problemen kost veel tijd. Soms jaren! Als de ene schuld is opgelost, komt de ander boven water. Vaak speelt de kwestie tijd daarbij een grote rol.

Dat kan anders! Wij hebben gezocht naar een oplossing om die problemen snel op te lossen en hebben een oplossing gevonden. Voor de uitvoering van die oplossing zijn we een samenwerking aangegaan met Insolved.

Insolved is een onderneming die zich gespecialiseerd heeft in het snel en effectief oplossen van een schuldenproblematiek.

Insolved brengt de rust terug en zorgt binnen twee tot vier maanden voor een oplossing voor de schulden. Het slagingspercentage is bijna 100%.

Insolved probeert in samenwerking met ons (ECHT Advocatuur) een akkoord met de schuldeisers tot stand te brengen. Dit akkoord houdt in dat alle schuldeisers een deel van hun vordering betaald krijgen. Als de schuldeisers niet vrijwillig instemmen met het voorstel, zal het voorstel aan de rechter worden voorgelegd. De werkwijze voor het oplossen van de schulden is vernieuwend, waarmee een korte looptijd, een hoog slagingspercentage en een vast tarief garandeerd kan worden. Snel en effectief!

Voor meer informatie: www.insolved.nl.

Insolved. Een investering in uw werknemer!

Voor wie is Insolved

Hoewel Insolved (is ontwikkeld voor en) zich richt op werkgevers die willen investeren in werknemers met problematische schulden, kan Insolved de problemen oplossen voor iedere schuldenaar die iemand naast zich heeft staan die in hem of haar wil investeren.


De kracht van Insolved is namelijk dat aan de schuldseisers een akkoord wordt aangeboden dat ze in redelijkheid niet af kunnen wijzen. De schuldenaar zal aanbieden een bedrag ineens te betalen dat de schuldeisers normaal niet direct zouden kunnen krijgen.


Iemand moet dit akkoord echter financieren. In het oorspronkelijke plan is deze financier de werkgever, maar het kan natuurlijk ook een familielid of een andere relatie zijn. De  financier zal na het uitvoeren van het akkoord een vordering krijgen op de schuldenaar. Maar die schuld zal in het algemeen vele malen lager zijn dan de schuld die de schuldenaar voorheen had. Verder kunnen tussen de financier en de schuldenaar natuurlijk beter afspraken worden gemaakt over de aflossing.

De werkwijze van Insolved

Snel en effectief. Dat is wat Insolved wil zijn. Daarom is de oplossing volledig online.

Stap 1.

Nadat de opdracht is verstrekt, zal een inlogcode worden verstrekt, waarmee de werknemer toegang krijgt tot een portal. Via dat portal wordt een dossier opgebouwd. De werknemer moet allerlei informatie verstrekken en stukken oploaden. Gezien de privacy van de werknemer, wordt de code slechts aan de werknemer verstrekt. Insolved adviseert de werkgever (of andere financier) echter uitdrukkelijk om de werknemer bij het invullen te helpen, omdat in deze fase ook inzicht kan worden verkregen in eventuele achterliggende problematiek van de werknemer die in de weg zou kunnen staan aan het slagen van het traject.

Stap 2.

Nadat het dossier is opgebouwd zal Insolved berekenen welke som nodig is om een akkoord aan de schuldeisers aan te kunnen bieden. De som zal een percentage zijn van de totale schulden. Dit zal met zowel de werkgever als de werknemer gecommuniceerd worden.

Stap 3.

Als er voldoende wederzijds vertrouwen is, en de werkgever is bereid het akkoord te financieren, zal ECHT Advocatuur het akkoord vervolgens aan de schuldeisers aanbieden. Het voorstel is in principe zodanig samengesteld dat schuldeisers geen reden hebben om het af te wijzen. Helaas leert de praktijk voorlopig echter anders. Soms wijst men het voorstel ongemotiveerd af of wordt helemaal niet gereageerd.

Stap 4.

Als het voorstel niet door alle schuldeisers wordt geaccepteerd, zal ECHT Advocatuur de rechter vragen om het akkoord vast te stellen. Gelijktijdig zal ECHT Advocatuur een verzoek opstellen tot toelating van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Meestal zal de rechter het akkoord vastleggen in een dwangakkoord. Mocht echter ook de rechter vinden dat het akkoord niet geaccepteerd hoeft te worden door de schuldeisers, zal de werknemer in principe wel in de WSNP komen. Dat is alleen anders als de werknemer niet te goeder trouw is.

Stap 5.

Als het akkoord wel tot stand komt, zal ECHT Advocatuur de som die aan de schuldeisers toekomt uitkeren aan de schuldeisers, waarmee wij het dossier kunnen sluiten en de werknemer en werkgever rust hebben.

Tarieven Insolved

Insolved gaat ervan uit dat de werknemer zelf niet in staat is om de kosten te voldoen. Om die reden wordt naast de werknemer ook de werkgever als klant aangemerkt van Insolved. Insolved gaat ervan uit dat de werkgever de factuur voldoet voor de werknemer en dat werknemer en werkgever afspraken maken over terugbetaling. Hiervoor levert Insolved een conceptovereenkomst aan.

De oplossing van Insolved kent twee fases:

 • de inventarisatiefase
 • de uitvoeringsfase

Inventarisatiefase: EUR 1.400,00 exclusief 21% BTW.

Tijdens de inventarisatiefase wordt door de werknemer (daarbij geholpen door de werkgever) alle informatie verzameld en doorgegeven die relevant is voor het berekenen en opstellen van het akkoord. Ook kan inzage worden verkregen in de slagingskans. Zodra al deze informatie is verstrekt, zal Insolved met ECHT Advocatuur een advies opstellen en uitbrengen. Vervolgens kan de werknemer met de werkgever beoordelen in hoeverre overgegaan moet worden tot de tweede fase.

Uitvoeringsfase: EUR 1.600,00 exclusief 21% BTW.

In deze fase zal worden gecontroleerd in hoeverre de informatie die door de werknemer is ingevoerd volledig is. De schuldeisers zullen het voorstel ontvangen. Ze krijgen inzage in bepaalde informatie, zodat ze het voorstel kunnen beoordelen. Indien nodig zullen de processtukken voor de rechtbank worden opgesteld, zodat deze kunnen worden ingediend. Eventueel zal een zitting worden bijgewoond. Tot slot zal, indien een akkoord wordt bereikt, tot uitvoering van het akkoord worden overgaan.

De samenwerking met ECHT Advocatuur is noodzakelijk. De kosten van Insolved zijn inclusief de kosten voor het inschakelen van ECHT Advocatuur. Voorts zullen concepten voor een aantal contracten worden aangeleverd, zoals een overeenkomst van geldlening met de werknemer.

Aanvullende kosten.

In principe zijn de hiervoor genoemde tarieven all-in. Er zijn geen aanvullende kosten. Maar in sommige situaties zal een werkgever niet zelf de onlineformulieren met de werknemer willen invullen. Insolved adviseert echter uitdrukkelijk dit niet door de werknemer zelf (lees: alleen) te laten doen. De kans op fouten is dan te groot. Eventueel kan Insolved iemand ter beschikking stellen die de online formulieren met de werknemer invult. Deze persoon zal tevens een oordeel kunnen geven over eventuele achterliggende problematiek. Het tarief dat voor deze diensten wordt berekend is EUR 50,00 per uur te vermeerderen met 21% BTW en reiskosten.

Aanvullende ondersteuning of budgetbeheer.

Soms kan het verstandig zijn om de medewerker te laten begeleiden door een budgetbeheerder. Dit doet Insolved niet zelf. Wel kunnen we eventueel doorverwijzen naar een budgetbeheerder. We adviseren de werkgevers uitdrukkelijk om zelf niet zelf het budgetbeheer te doen.

Contact met Insolved

Insolved wil zoveel mogelijk werkgevers en werknemers helpen. De problematiek is groot en daarom komen we graag bij u langs om een persoonlijke toelichting op de werkwijze te geven.

De relatiemanager van Insolved, de heer Carl Steenbergen, of diens plaatsvervanger is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 085-2108500.

Indien Insolved niet bereikbaar is, zult u met een medewerker van ECHT Advocatuur doorverbonden worden. Die medewerker zal Insolved vragen binnen 24 uur contact met u op te nemen.

U kunt via e-mail rechtstreeks contact met ons opnemen via: info@insolved.nl.

Insolved! Uw werknemer is uw bedrijf!

Do's and dont's (FAQ)

Het insolventierecht is een complex rechtsgebied. Tel daar de arbeidsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten bij op waar u tegen aan kunt lopen en u heeft een onoverzichtelijk doolhof van problemen. Daarmee willen wij niet zeggen dat u altijd Insolved moet inschakelen. Integendeel, maar sommige dingen moet u echt weten.

 • Het Nibud heeft onderzoeken gedaan naar de schuldenproblematiek. Wij adviseren u die rapporten eens door te lezen. U zult versteld staan.
 • Betaal nooit een schuld voor een werknemer zonder de persoonlijke positie van de medewerker in kaart gebracht te hebben. Vaak komt een schuld niet alleen.
 • Help uw werknemer, maar vertrouw hem niet blindelings. Soms bevindt hij zich in een positie waar hij zich voor schaamt. Hij praat er dan niet over. U kunt dan voor onaangename verrassingen komen te staan.
 • Ga nooit garant staan voor de schuld van een werknemer. Soms is de schuld hoger dan u denkt.
 • Voorwaarde voor een regeling is dat de werknemer "te goeder trouw" is. Dit juridische begrip is de belangrijkste toets voor een rechter. Als iemand bijvoorbeeld gestolen heeft of een verslavingsprobleem heeft zal toelating tot de WSNP niet mogelijk zijn.
 • Tijdens de onderhandelingen blijven loonbeslagen liggen. Daarom is het belangrijk dat de kwestie zo snel mogelijk wordt afgerond.
 • Controleer of de deurwaarder wel de juiste normen heeft toegepast bij het loonbeslag.Hij beschikt vaak over onvoldoende informatie om die som goed uit te rekenen.
 • Als de werknemer een koopwoning heeft, is het veelal verstandig deze te verkopen. Dat neemt echter niet weg dat er ook oplossingen zijn waarbij dat niet nodig is. Dit is maatwerk.
 • Ook als iemand een schuld bij DUO of het CJIB heeft, kan soms een regeling worden getroffen met de andere schuldeisers. DUO en CJIB worden dan buiten de regeling gehouden.
 • Gebruik een derdenrekening voor het treffen van een regeling. Hiermee kan worden gegarandeerd dat geld dat wordt vrijgemaakt om de schulden van de werknemer af te lossen, alleen daarvoor wordt gebruikt. Schuldeisers kunnen er geen beslag op leggen. Wordt geen akkoord bereikt, zal het geld terug worden betaald aan de werkgever. ECHT Advocatuur heeft de beschikking over een dergelijke rekening.
 • Voor meer informatie over insolventie en WSNP wordt verwezen naar onze homepage over dat rechtsgebied.

Inloggen

Inloggen schuldenaar:

Bent u een schuldenaar en maakt u gebruik van Insolved, dan kan u via onderstaande link inloggen. De inloggegevens zijn u via een e-mail toegestuurd.

https://schuldenregelingwerknemers.echtadvocatuur.nl/