Insolventie Oplossingen

Insolventie Oplossingen

Schuldsanering (WSNP), faillissementen, pre-pack. Al uw vragen over het insolventierecht worden op deze pagina beantwoord. We hebben getracht een logische verdeling te maken. Allereerst wordt een algemene inleiding gegeven. Vervolgens wordt steeds dieper op de inhoud ingegaan.

In de tekst worden ook oplossingen voor uw problemen aangedragen. Soms zult u daarbij de hulp nodig hebben van een specialist. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

MEDEWERKERS IN DIT VAKGEBIED
Neem contact op met mij: 0578-614029
Lees meer

Suzanne Buitenkamp

Advocaat

Lees meer

Luuk Steenbergen

Advocaat

Veelgestelde vragen

Insolventie in het algemeen, wat is een faillissement of een schuldsanering (WSNP)?

De betekenis van het begrip insolventie is niet bij iedereen bekend. Het is de staat waarin een persoon of onderneming zich bevindt die niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Soms gaat het vooraf aan een faillissement of een schuldenregeling.

Faillissement en de wettelijke schuldsanering (algemeen).

De rechtbank kan een faillissement  uitspreken naar aanleiding van een eigen aangifte van de bestuurder of particulier, of op verzoek van één of meerdere schuldeisers. Een schuldsanering kan door de rechtbank worden uitgesproken op verzoek van een aanvrager. Van zowel rechtspersonen (vennootschappen) als van natuurlijke personen (particulieren) kan het faillissement worden uitgesproken. De wettelijke schuldsanering (of WSNP) kan alleen over het vermogen van een particulier worden uitgesproken.
Veel regels die op een faillissement van toepassing zijn, zijn ook van toepassing op de WSNP.

Door de uitspraak van de rechtbank gaan de beschikking en het beheer van het vermogen van de gefailleerde of de saniet over op de door de rechtbank aangestelde curator of bewindvoerder. Het faillissement en de WSNP worden beschouwd als een vorm van algeheel beslag op het vermogen van de (rechts)persoon. Alle activa en passiva samen noemen we de boedel.

De taak van de curator en de bewindvoerder is om alle activa te gelde te maken. De opbrengst van de activa wordt volgens de wettelijke rangregeling verdeeld over de schuldeisers.

Het voorkomen van een faillissement. Reorganisaties, herstructurering en pre-pack?

Het voorkomen van een faillissement, reorganisaties, herstructurering  en pre-pack. Hoewel ieder faillissement anders is, kennen alle faillissementen altijd een belangrijke overeenkomst. Er is altijd sprake van een acuut liquiditeitsprobleem waardoor niet meer aan betalingsverplichtingen voldaan kan worden. De oorzaak van dit liquiditeitsprobleem kan heel divers zijn. De oplossing is om die reden even divers.

Reorganisatie en herstructurering

Als de problemen tijdig worden onderkend, kan worden getracht het faillissement te voorkomen door een reorganisatie van de onderneming of bijvoorbeeld een (juridische) herstructurering van het bedrijf. Daarbij komen allerlei disciplines van het recht kijken. Zo zal bij een forse terugloop van de omzet waarschijnlijk een (tijdelijk) personeelsoverschot ontstaan. Ook financieel bankrecht vormt een belangrijk onderdeel. Zijn de pandrechten wel correct gevestigd? Wat is de positie van de bank en wat is de privépositie van de bestuurder van de onderneming? Staat hij borg voor de schuld van de bank? Geldt het bodemvoorrecht van de fiscus en wat zijn de gevolgen van dat recht?

Nadat alle documentatie is beoordeeld, zal een plan van aanpak moeten worden opgesteld. In het algemeen zal daarbij zeer voortvarend gehandeld moeten worden en waar nodig moeten alle disciplines samenwerken, zoals accountants, arbeidsrechtjuristen en juristen met kennis van bankrecht, ondernemingsrecht en insolventierecht. Wellicht moet naar externe financiers worden gezocht. 

Pre-pack of doorstart

Een nieuw fenomeen in het insolventierecht is de “pre-pack”. Dit model is overgewaaid vanuit het Angelsaksische recht. De pre-pack kent op dit moment nog geen wettelijke basis, maar omdat er behoefte aan is, werken een aantal rechtbanken eraan mee. De wetgever werkt op dit moment aan wetgeving om het model in de Faillissementswet vast te leggen.

Een pre-pack is te vergelijken met een doorstart. In beide gevallen zal de onderneming in gewijzigde vorm worden voortgezet. Het grootste verschil is gelegen in het moment waarop de overeenkomst om te komen tot een pre-pack of een doorstart wordt gesloten. Een pre-pack zal gesloten worden voordat het faillissements is uitgesproken. Bij een doorstart wordt de overeenkomst na het faillissements gesloten.

Wanneer en waarom een pre-pack?

Van een pre-pack wordt gebruikt gemaakt als een faillissement niet meer te voorkomen is, maar iemand of meerderen geïnteresseerd is/zijn om de activiteiten van de onderneming die in problemen is over te nemen. Met een pre-pack wil men dan bereiken dat geen onnodige schade aan het actief van de failliete onderneming wordt toegebracht doordat het faillissement in de openbaarheid komt. Dit zou in het voordeel van de schuldeisers moeten zijn, omdat de opbrengst van de verkoop van het actief van een niet failliete onderneming vaak groter is dan de opbrengst van het actief van de verkoop van een failliete onderneming.

Zo kunnen voor het faillissement al afspraken over de overdracht van de contracten worden gemaakt. Die afspraken kunnen direct in werking treden op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken.

Het vooraf plannen van de overname (bij een pre-pack en een doorstart)

Indien een doorstart of pre-pack een oplossing lijkt, zal een (overname)plan opgesteld moeten worden. Bij het opstellen van het overnameplan komen deels dezelfde vragen aan de orde als bij een reorganisatie en herstructurering om een faillissement te voorkomen. Een samenwerking tussen verschillende disciplines is essentieel om een goed plan op te stellen.

Pre-pack. De controle van het plan en de benoeming van de stille bewindvoerder/ beoogd curator.

Bij een doorstart zal de curator na het faillissement bepalen welk traject bewandeld wordt. De bestuurder kan slechts een plan presenteren om de curator te helpen.

Bij een pre-pack ligt dat anders. Zodra het plan gereed is, zal een verzoekschrift bij de rechtbank moeten worden ingediend. Dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren om schade aan het over te dragen actief te voorkomen. De rechtbank benoemt bij een pre-pack een zogeheten stille bewindvoerder of beoogd curator. Deze persoon zal moeten beoordelen of het voorgestelde plan de voor de crediteuren meest gunstige oplossing biedt. Eventueel kan de beoogd curator daartoe contact opnemen met andere ondernemingen die de activiteiten zouden kunnen overnemen.

De beoogd curator zal verslag uitbrengen aan de rechtbank, waarna de rechtbank zal beslissen of het plan kan worden uitgevoerd of niet. Als het plan wordt goedgekeurd, zal het faillissement worden aangevraagd en kan het plan nog diezelfde dag worden uitgevoerd.

De voordelen van een pre-pack zijn onmiskenbaar. In alle stilte kan een overname worden voorbereid. Het is algemeen bekend dat actief van een failliete onderneming, of het nu een pand, een machine of goodwill is, veel minder waard is bij een faillissement.

De voorbereidende handelingen bij een pre-pack die met het oog op een doorstart al voor de faillietverklaring kunnen worden gedaan, kunnen direct na het faillissement worden uitgevoerd. Dit betekent dat het personeel gewoon aan het werk kan blijven en dat leveranciers blijven leveren. In de normale situatie is dit vaak anders. Bijkomend voordeel is dat veel schuldeisers na een doorstart hun vorderingen toch nog betaald krijgen.

Nadelen zijn er echter ook. Het risico van misbruik ligt immers op de loer. Zeker wanneer de koper dezelfde bestuurder heeft als de onderneming die failliet gaat. Het is dus zeer belangrijk om zeer goed naar al dat soort elementen te kijken en dit in het plan mee te nemen. Een pre-pack is om die reden ook zeker niet altijd de beste oplossing om het actief van een (bijna) failliete onderneming over te dragen. In sommige gevallen is het veel beter om een goede doorstart of een (dwang)akkoord (zie onder het kopje: 'Wat is een (dwang) akkoord') voor te bereiden.

Hoe kan ECHT advocatuur u helpen?

De curatoren van ECHT advocatuur behandelen niet alleen faillissementen, ze kunnen u ook helpen bij het voorkomen van een faillissement, het maken van een doorstart of – als het echt niet anders kan - u helpen bij de begeleiding naar een faillissement. Wanneer het een vennootschap betreft speelt hierbij de positie van de bestuurder en zijn aansprakelijkheidaltijd een belangrijke rol.

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek gaan wij met u de positie van uw bedrijf beoordelen. Vervolgens wordt een traject met u uitgestippeld, waarbij alle mogelijke oplossingen aan de orde komen. Zoals het begeleiden van uw onderneming naar een faillissement, een doorstart (al dan niet via een pre-pack) en eventueel een reorganisatie. Bij dit laatste traject zal waar nodig worden samengewerkt met de gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten van ECHT advocatuur.


Hoe wordt een faillissement aangevraagd?

De rechtbank kan een faillissement uitspreken naar aanleiding een eigen aangifte van de bestuurder van een rechtspersoon of op verzoek van één of meerdere schuldeisers. Van zowel rechtspersonen (vennootschappen) als van natuurlijke personen (particulieren) kan het faillissement worden uitgesproken.

Eigen aangifte

Voor het doen van de eigen aangifte heeft de rechtbank een formulier ontwikkeld. Dit formulier dient met de in het formulier genoemd bijlagen naar de rechtbank gestuurd te worden.

Op verzoek van (een) schuldeiser(s)

Wanneer een schuldenaar ondanks herhaalde verzoeken niet tot betaling overgaat, kan een reguliere incassoprocedure worden gevolgd. ECHT Advocatuur heeft daar een eigen product voor ontwikkeld. (zie: 'ECHT Incasso advocaten')

Een andere oplossing is het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar. Een faillissement wordt door een schuldeiser aangevraagd als de schuldeiser van mening is dat het in zijn belang is, bijvoorbeeld omdat hij wil dat een curator het bedrijf gaat doorlichten. Het aanvragen van een faillissement kan ook een dwangmiddel voor schuldenaren zijn die geen reden hebben om de schuld niet te betalen, maar er wel belang bij hebben om niet failliet te gaan.

In principe moeten bij het aanvragen van het faillissement de schulden van twee schuldeisers onbetaald blijven. Die schulden (vorderingen) moeten niet betwist worden door de schuldenaar. Dan heeft een faillissement kans van slagen.

De rol van ECHT bij het aanvragen van een faillissement

Voor een eigen aangifte heeft niemand de bijstand van een advocaat nodig. Voor het verzoeken van een faillissement van een schuldenaar wel. Een verzoekschrift tot het aanvragen van een faillissement moet door een advocaat worden ingediend, zo heeft de wetgever bepaald.

In alle gevallen adviseren wij u vooraf goed overleg te plegen met een advocaat. Zeker bij de eigen aangifte van een faillissement. Op een bestuurder van een rechtspersoon rusten veel verplichtingen. Als een bestuurder die niet nakomt, kan hij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon.  Denk bijvoorbeeld aan de boekhoudplicht, de plicht om jaarrekeningen tijdig te deponeren. Maar ook de vraag wie het inkomen van de bestuurder heeft bepaald, kan een rol spelen. Vaak is dat de aandeelhoudersvergadering, maar wanneer de aandeelhouder en de bestuurder dezelfde persoon zijn, wordt vaak verzuimd de nodige besluiten te nemen. Dit kan allemaal leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor een deel of alle schulden van de vennootschap.

Veel van deze zaken/gebreken zijn nog te herstellen. Dat herstel kan plaatsvinden tot aan de datum van het faillissement. Daarna niet meer. Om die reden adviseren wij regelmatig bestuurders in de fase vooruitlopend naar het faillissement, zodat deze bestuurders met een gerust hart het faillissement kunnen aanvragen.

De curator, bewindvoerder en andere hoofdrolspelers

Wie spelen een rol bij een faillissement of een schuldsanering? Wat is de rol van de curator en de bewindvoerder en wat doet de rechter-commissaris precies. Wat moet de bestuurder van de rechtspersoon doen. En de bank? Ofwel: de belangrijkste spelers in een faillissement en schuldsanering op een rijtje.

Hoe wordt een curator en de bewindvoerder benoemd?

Een faillissement en een schuldsanering worden behandeld door een curator respectievelijk een bewindvoerder die door de rechtbank worden benoemd. Daarbij wordt een landelijke geografische verdeling aangehouden. Elke rechtbank heeft zijn eigen curatorenlijst en bewindvoerderslijst samengesteld.

De curatorenlijst bestaat uit advocaten die een erkende specialisatieopleiding in het Insolventierecht hebben gedaan. Op de curatorenlijst van de Rechtbank Gelderland staan meerdere curatoren van ECHT. De rechtbank bepaalt welke curator een faillissement zal afwikkelen. Daarop heeft een advocaat of een ondernemer in principe geen of zeer weinig invloed.

Ook de bewindvoerders hebben een gespecialiseerde opleiding gedaan. ECHT advocatuur werkt samen met de bewindvoerders van SB Schuldsanering te Epe.

De rol van de curator en de bewindvoerder

De taak van de curator en de bewindvoerder is om alle activa te gelde te maken. De opbrengst van de activa wordt volgens de wettelijke rangregeling verdeeld over de schuldeisers. Zij behartigen daarbij de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Zij mogen geen schuldeisers bevoordelen boven een andere schuldeisers. Zij moeten de wet op dat punt strikt uitvoeren.

De rechter-commissaris en de verslagging

Bij het benoemen van een bewindvoerder of curator, benoemt de rechtbank ook een rechter-commissaris. Deze rechter-commissaris controleert de curator en de bewindvoerder. De curator of bewindvoerder stelt periodiek een openbare verslag op om de rechter-commissaris en de schuldeisers te informeren over de stand van zaken.

Het eerste jaar wordt elke drie maanden verslag gelegd. De Rechtbank Gelderland heeft bepaald dat vervolgens elke zes maanden verslag moet worden gedaan. De verslagen van rechtspersonen worden gepubliceerd in het insolventieregister op www.rechtspraak.nl (naar insolrecht) en op onze eigen website. Om privacy redenen worden de verslagen van natuurlijke personen niet gepubliceerd. Deze verslagen kunt u als belanghebbende wel opvragen bij de rechtbank.

De schuldeisers

De schuldeisers mogen door de uitspraak van het faillissement geen verhaal meer halen op de activa van failliet of saniet. De curator of bewindvoerder informeert de bij hem bekende schuldeisers over het faillissement en verzoekt hen een vordering in te dienen. ECHT advocatuur heeft een formulier laten ontwikkelen zodat vorderingen via de website kunnen worden ingediend. Door dit formulier te gebruiken weten schuldeisers precies welke gegevens ze moeten aanleveren om de vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst te krijgen. Voorts krijgen de crediteuren direct een bevestiging van het feit dat de vordering is aangemeld, zodat ze zeker weten dat de vordering wordt meegenomen in de afwikkeling.

De Belastingdienst

De Belastingdienst is een van de schuldeisers wiens belangen de curator moet behartigen. De wetgever heeft de Belastingdienst een zogeheten preferente positie toegekend. Zo zal de Belastingdienst in principe zelfs meer recht op de verkoopopbrengst hebben van bedrijfsinventaris dan de bank. Ook al heeft de bank een pandrecht. Dit wordt het bodemvoorrecht van de fiscus genoemd.

De verkoop van zaken die vallen onder het bodemvoorrecht kan belangrijke gevolgen hebben. Ook als er geen sprake van een faillissement of schuldsanering is. Laat u daarover goed adviseren. Telefoon: + 31 578 614 029

De bank

De bank is een bijzondere schuldeiser doordat zij bij het verstrekken van financieringen zekerheden vragen, zoals een hypotheekrecht of een pandrecht. Als een bank die rechten niet heeft, is de positie van de bank net als iedere andere schuldeiser.

Het recht van pand of hypotheek zorgt ervoor dat de bank de zaken waarop die rechten rusten kan verkopen zonder rekening te houden met de curator en/of de overige schuldeisers. Daarop zijn een paar uitzonderingen te noemen, zoals het bodemvoorrecht van de Belastingdienst.

Wat zijn de risico's en gevolgen voor bestuurders en wanneer is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?

Tijdens het faillissement blijft de bestuurder van de rechtspersoon de bestuurder. De bestuurder is echter niet meer bevoegd om de rechtspersoon jegens derden te binden en handelingen aan te gaan die kunnen leiden tot financiële verplichtingen voor de rechtspersoon. De bestuurder kan in dit geval dus geen betalingen meer doen en geen overeenkomsten meer sluiten namens de rechtspersoon.

Administratie

De bestuurder is en blijft bovendien verantwoordelijk voor de administratie van de rechtspersoon. De administratie moet geheel worden bijgewerkt naar de situatie per faillissementsdatum. De bestuurder dient met de curator te overleggen wat hiertoe dient te gebeuren. Tevens is de bestuurder gehouden de administratie van de rechtspersoon te bewaren gedurende de periode van zeven jaren. De curator zal meestal de administratie van de afgelopen drie jaren onder zich nemen voor nader onderzoek of de digitale administratie laten kopiëren.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een curator van een failliete vennootschap heeft de (exclusieve) bevoegdheid om bestuurders (en diegenen die feitelijk het beleid bepalen) van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk te stellen. De curator dient voor de aansprakelijkheidsstelling aan te tonen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur èn dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De bewijslast voor de persoonlijke aansprakelijkheidsstelling van de bestuurders ligt derhalve bij de curator. In twee gevallen geldt echter een omgekeerde bewijslast. Dat is ten eerste het geval indien het bestuur heeft nagelaten om een behoorlijke boekhouding te voeren. Daarnaast geldt een omgekeerde bewijslast indien het bestuur de jaarrekening niet tijdig publiceert bij de kamer van koophandel. Het is in deze gevallen aan de bestuurder om aannemelijk te maken dat deze onzorgvuldigheden niet een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement.

Onrechtmatig handelen

Verder kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor afzonderlijke handelingen. Als deze handelingen tot schade bij de rechtspersoon heeft geleid, kan de curator hem aansprakelijk stellen in verband met een onrechtmatigde daad. Dit zal de curator meestal proberen te doen als de schuldeisers door de handeling zijn benadeeld. Bijvoorbeeld als een onderdeel van het actief van de boedel in het zicht van het faillissement te goedkoop is verkocht. Vaak wordt dit gedaan om een bevriende relatie te helpen, maar die vriendschap zal u bij een procedure tegen de curator niet helpen.

Wees dus voorzichtig en laat u eerst adviseren.

Wat en voor wie is de WSNP?

De WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Natuurlijke personen kunnen een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) wanneer de schuldenlast te hoog wordt om nog te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Wat en voor wie is de schuldsanering?

Iemand die in financiële problemen verkeert moet eerst langs de gemeentelijke Sociale Dienst, de Kredietbank of een advocaat. Daar wordt een inventarisatie van de schulden gemaakt. Door middel van een minnelijke schikking zal worden geprobeerd (een deel van) de schulden zonder tussenkomst van de rechtbank af te lossen. Wanneer echter niet alle schuldeisers akkoord gaan met een dergelijke schikking, dan wordt een verzoek ingediend bij de rechtbank voor een toelating in de schuldsanering. Hiervoor dient een schuldsaneringsverklaring en een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank.

De rechtbank beoordeelt het verzoek en kan de toepassing van de schuldsanering toewijzen of afwijzen. Het afwijzen van het verzoek kan bijvoorbeeld indien rechter oordeelt dat iemand toch in staat is zijn schulden zelf af te lossen. Een andere reden om een verzoek af te wijzen, is als de rechter het vermoeden heeft dat iemand niet in staat zal zijn zich niet aan de afspraken te houden die voorkomen uit de schuldsanering. Ook gevallen waarin iemand in de afgelopen 10 jaar een faillissement heeft gehad of al eerder in een schuldsaneringstraject heeft gezeten, kan reden zijn om een schuldsaneringsverzoek af te wijzen. Hierop kan onder bepaalde omstandigheden een uitzondering worden gemaakt wanneer de schuldsaneringsregeling destijds is beëindigd om redenen die niet aan de saniet zijn toe te rekenen.

De gevolgen van de WSNP

Wanneer het schuldsaneringsverzoek is toegewezen, dan wordt een bewindvoerder aangesteld. Op dat moment begint een traject van drie tot maximaal vijf jaar.

Alle schulden die bij aanvang van het schuldsaneringstraject bestaan vallen onder de WSNP. De saniet dient zich aan een aantal regels en verplichtingen te houden. Zo dient hij alle informatie te melden aan de bewindvoerder die van belang kan zijn voor de WSNP.

Na afronding van een periode van drie á vijf jaar is de WSNP tot een einde gekomen. De rechtbank verleent de saniet dan een 'schone lei'. Dit betekent dat het restant van de schulden niet meer opeisbaar is.

Kom ik in aanmerking voor de schuldsanering?

U kunt in aanmerking komen voor de WSNP wanneer u eerst via een minnelijk schuldentraject geprobeerd heeft om uw schulden op te lossen. Via een procedure bij de rechtbank kunt u de rechter verzoeken om toegelaten te worden tot de WSNP. Hiervoor moet u dan wel aan de voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn:

  • U kunt uw schulden niet meer zelf regelen (problematische schulden);
  • U bent in de voorgaande vijf jaar ‘te goeder trouw’ geweest en u hebt niet bewust schulden gemaakt. Hierbij moet u denken aan een misdrijf, fraude of onverantwoordelijk gedrag;
  • U heeft getracht uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject en er is een verklaring afgegeven dat dit traject niet gelukt is;
  • U zit op dit moment niet in de WSNP en heeft hier de afgelopen tien jaar niet in gezeten;
  • U zult de verplichtingen van de WSNP nakomen en u zult uw best doen zo veel mogelijk te verdienen.

Wanneer u niet voldoet aan de toelatingseisen, kan de rechtbank het verzoek tot toelating WSNP toch toewijzen, wanneer blijkt dat u de oorzaken van de problemen onder controle gekregen heeft. Dit laatste is echter niet het geval wanneer de rechtbank tot het oordeel komt dat u niet te goeder trouw bent geweest.

Een oplossing voor de schulden van een werknemer?

Veel werkgevers kennen het probleem. Een onoverzichtelijke of schijnbaar onoplosbare schuldenlast bij een werknemer. Dit kan leiden tot spanningen bij de werknemer en daarmee invloed hebben op zijn arbeidsproductiviteit. Zelfs tot ziekte. De gevolgen zijn dus groot, zeker als de werknemer een belangrijke spil in uw bedrijf is.

Met de kennis van het insolventierecht heeft ECHT advocatuur een oplossing ontwikkeld om er voor te zorgen dat uw werknemer snel rust krijgt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle wettelijke mogelijkheden. Eerst wordt getracht een akkoord met de schuldeisers te bereiken. Lukt dat niet, dan zal een verzoek worden ingediend om in de wettelijke schuldsanering (WSNP) te komen. Indien alle stukken tijdig worden aangeleverd, zal dit traject binnen drie maanden afgerond kunnen worden. Daarmee is ECHT advocatuur veel sneller dan andere regelingen. Dit is mogelijk doordat gebruik wordt gemaakt van een volledig gedigitaliseerd proces. Om die reden is het ook mogelijk om een vaste tariefafspraak te maken, zodat de kosten vooraf bekend zijn.

Het product biedt ook een oplossing voor andere particulieren met problematische schulden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de site van Insolved.

Wat is een (dwang)akkoord?

Zowel in faillissementen als bij schuldsaneringen is het mogelijk een akkoord met de schuldeisers te sluiten. Onderstaande is enkel van toepassing op schuldsaneringen.

Het minnelijk traject voorafgaande aan het indienen van een verzoek  tot toepassing van de WSNP kan bestaan uit het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers. Daarbij wordt voorgesteld om ineens een bepaald percentage van de schuld te betalen. Dit percentage wordt berekend aan de hand van het inkomen of een redelijk te verwachten inkomen van de schuldenaar.

(Dwang-)akkoord
Veelal zal iemand bereid moeten zijn om een bedrag aan de schuldenaar te lenen. Die som kan vervolgens worden gebruikt om een akkoord aan te bieden. ECHT advocatuur heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld. Als het voorstel niet wordt geaccepteerd, zal worden getracht om de schuldeisers via de rechter te dwingen mee te werken. Indien de rechter het voorstel afwijst, zal de rechter gelijk een uitspraak doen over toelating tot de WSNP. Indien alle stukken tijdig worden aangeleverd, zal dit traject binnen drie maanden afgerond kunnen worden. Daarmee is ECHT advocatuur veel sneller dan andere regelingen. Dit is mogelijk doordat gebruik wordt gemaakt van een volledig gedigitaliseerd proces. Om die reden is het ook mogelijk om een vaste tariefafspraak te maken, zodat de kosten vooraf bekend zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van WEWIN. (pagina is nog niet bereikbaar, maar in ontwikkeling.)