Belangrijk om te weten

Belangrijk om te weten

  • aan de opdrachtgever worden verschotten altijd in rekening gebracht. Deze (al dan niet wettelijke) tarieven worden door derden in rekening gebracht bij ECHT incasso. Deze verschotten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten worden periodiek, onafhankelijk van de stand van de incassoprocedure aan de opdrachtgever doorberekend;
  • onder het geïncasseerde bedrag wordt verstaan: al hetgeen door de debiteur aan ECHT incasso wordt voldaan (ten titel van rente, kosten en hoofdsom);
  • door ECHT incasso worden aan de debiteur de wettelijke maximale toelaatbare bedragen in rekening gebracht. Indien deze bedragen lager zijn dan de vergoeding die de opdrachtgever verschuldigd is aan ECHT incasso, zal de opdrachtgever desondanks de overeengekomen tarieven verschuldigd zijn aan ECHT incasso;
  • indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever naar de mening van ECHT incasso niet voldoen aan de minimale vereisten, is ECHT incasso bevoegd de overeenkomst tot dienstverlening per direct te beëindigen. Daaraan voorafgaand zal ECHT incasso de opdrachtgever eerst in staat stellen de algemene voorwaarden aan te passen. ECHT incasso is bereid die werkzaamheden te verrichten tegen een vast tarief ad € 750,00. Indien de opdrachtgever wenst dat de algemene voorwaarden niet alleen worden gescand op de vraag of wordt voldaan aan de incassovoorwaarden, zullen ECHT incasso en de opdrachtgever afzonderlijke afspraken maken;
  • alle genoemde bedragen moeten worden vermeerderd met 21% omzetbelasting.