Nieuwsbrieven

Turboliquidatie, verstandig?

Er zijn verschillende wijzen waarop een BV kan worden beëindigd.

Zijn er schulden en bovendien ook nog baten, dan is een faillissement in beginsel aangewezen. Indien er geen activiteiten meer worden uitgevoerd en in het geheel géén baten meer zijn in de onderneming (een lege vennootschap), dan kan turboliquidatie aan de orde zijn.

Turboliquidatie 

Turboliquidatie is een eenvoudige en goedkope wijze van ontbinden van de onderneming. De algemene vergadering van aandeelhouders van de BV zonder activa hoeft enkel een ontbindingsbesluit te nemen, waarna het bestuur bij het handelsregister van de KvK om opheffing en uitschrijving van de onderneming kan verzoeken. Er hoeven geen vereffenaars te worden benoemd en de BV houdt direct na het nemen van het ontbindingsbesluit op te bestaan. Schuldeisers hoeven niet te worden geïnformeerd.

In de praktijk blijkt dat vrij veel misbruik wordt gemaakt van de turboliquidatie. Het blijkt immers eenvoudig om via een turboliquidatie een BV te laten ‘ploffen’ om vereffening of faillissement te vermijden. Schuldeisers kunnen enkel bij de rechtbank verzoeken om heropening van de vereffening als er toch baten aanwezig zouden zijn. Hoewel in de praktijk dit wel een risico blijkt voor ondernemers die kiezen voor een turboliquidatie, blijkt dit onder huidige wetgeving toch een vrij lastige opgaaf voor schuldeisers. De schuldeisers moeten hiervoor immers inzicht hebben in de positie van de ontbonden rechtspersoon. Vaak is dit niet of maar beperkt het geval.

Wetgever 

De wetgever onderkent het probleem met de turboliquidatie, maar vindt het nog wel van belang dat een rechtspersoon eenvoudig op te heffen is wanneer de activiteiten gestaakt worden en geen baten meer aanwezig zijn. Ook als er nog wel schulden zijn.

Met nieuwe wetgeving wil de minister de rechtsbescherming van schuldeisers verbeteren. Een aantal maatregelen moet de positie van schuldeisers versterken.

Het voorstel van de minister houdt in dat het bestuur verplicht gesteld wordt tot opstelling en deponering van een slotbalans en een verklaring waarom baten ontbreken. Bovendien moet het bestuur de ontbinding zonder vereffening algemeen bekend maken. Tenslotte wordt voor doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister vereist dat de jaarrekeningen over alle voorgaande jaren openbaar gemaakt zijn (tenzij hiervoor een ontheffing geldt).

Schuldeisers krijgen op deze manier meer inzicht en kunnen daardoor eenvoudiger stappen ondernemen tegen de ontbinding door turboliquidatie.

Tot slot

De wetgeving is nog in ontwerp en de beoogde regeling zal dus nog even op zich laten wachten. De minister zal de komende tijd met belanghebbende partijen in overleg treden over de invulling van de beoogde veranderingen en in de loop van 2020 een voorontwerp voor wetswijziging voorstellen.

Turboliquidatie kan een aantrekkelijke oplossing zijn om eenvoudig van een ‘lege’ BV af te komen. Er kleven echter wel de nodige risico’s aan, die met de komende wetgeving, alleen maar prominenter worden. Heeft uw BV schulden en wilt u deze ontbinden of overweegt u een faillissement aan te vragen? Laat u dan goed adviseren! Wij helpen u graag.