Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Arbeidsrecht - maatregelen nieuwe kabinet

Onlangs is het nieuwe kabinet aangetreden. Vele maatregelen zijn aangekondigd. Een aantal daarvan hebben betrekking op het arbeidsrecht, dat nog maar recent (2015) ingrijpend was gewijzigd.

Geachte relatie,  

Onlangs is het nieuwe kabinet aangetreden. Vele maatregelen zijn aangekondigd. Een aantal daarvan hebben betrekking op het arbeidsrecht, dat nog maar recent (2015) ingrijpend was gewijzigd. Graag zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij!  

versoepeling ontslagrecht

Sinds 2015 was het ontslagrecht aanzienlijk strenger geworden. Het nieuwe kabinet gaat nu tot een versoepeling over. Via de kantonrechter kan het dienstverband weer makkelijker beëindigd worden, maar dat kost dan wel een extra vergoeding (maximaal 50% verhoging van de transitievergoeding).  

aanpassingen transitievergoeding

De regels rond de transitievergoeding worden iets aangepast. Er ontstaat ook bij dienstverbanden korter dan twee jaar een recht op transitievergoeding, de vergoeding is altijd 1/3 maandsalaris per dienstjaar en het wordt makkelijker gemaakt (om-/her-)scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Dat zijn de beperkte aanpassingen.  

Het al ingediende voorstel om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers, blijft van kracht.  

ziekte

Het nieuwe kabinet zal een voorstel indienen om de verplichting tot loondoorbetaling voor werkgevers te verkorten tot één jaar. Na dat jaar vallen werknemers onder de aloude Ziektewet en neemt het UWV de re-integratieverplichtingen over.  

Verder zullen nadere regels volgen om de uitstroom uit de WIA te bevorderen.  

flexibilisering

De periode waarbinnen tijdelijke contracten kunnen worden afgesloten, wordt weer verlengd naar drie jaar. Zo zijn we binnenkort weer terug bij “drie contracten in drie jaar”. Wel blijft staan dat pas na zes maanden weer een nieuwe keten van contracten kan starten.  

Het nieuwe kabinet wil de mogelijkheden voor payrolling beperken, in die zin dat payrolling alleen mag als de arbeidsvoorwaarden van inlener en payroller gelijk zijn.  

Voor nul-urencontracten zal bij wet geregeld worden dat permanente beschikbaarheid niet verlangd kan worden. Dat is vooral van belang voor hen die meerdere deeltijdbanen hebben.  

proeftijd

Het wordt mogelijk om bij contracten voor onbepaalde tijd een proeftijd van maar liefst vijf maanden te hanteren (drie maanden bij een contract van langer dan twee jaar).  

zzp-ers

Na een lange periode van onduidelijkheden en politieke missers, heeft het nieuwe kabinet besloten de Wet DBA af te schaffen. Daarvoor komt nieuwe wetgeving in de plaats, die onder meer regelt:

- (zeer) laag betaalde zzp-ers die langere tijd voor één opdrachtgever werken, worden geacht een arbeidsovereenkomst te hebben. Zo worden de zzp-ers die feitelijk werknemer zijn, beschermd;

- voor de groep duur(der) betaalde zzp-ers wordt geregeld dat die bij voorbaat (dus zonder beoordeling achteraf) niet als werknemer worden beschouwd;

- voor de grootste groep zzp-ers wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd.

Daarmee keert in grote lijnen de VAR terug.

verloven

De regelingen voor vaderschaps- en adoptieverlof worden verruimd.  

tot slot

Al met al zijn er dus veel kleinere wijzigingen, maar ook een aantal ingrijpende wijzigingen. Dat geldt met name rond de versoepeling van het ontslagrecht, loondoorbetaling bij ziekte, drie contracten in drie jaar en voor zzp-ers.  

Uiteraard gaat het nog om voorstellen. De komende periode zal moeten blijken welke van deze voorstellen daadwerkelijk tot wetswijziging leiden. Dat blijven wij uiteraard voor u volgen!  

Wilt u meer informatie over bovengenoemde onderwerpen of in overleg met onze specialist arbeidsrecht? Neemt u dan contact op met mr. Bert Jan Souman. Te bereiken via telefoonnummer 0578 614029 of per e-mail: jl.souman@echtadvocatuur.nl.