Uw rechten als werknemer

Uw rechten als werknemer

Arbeidsovereenkomst

Als u als werknemer in dienst treedt, is het van belang dat u de afspraken goed en schriftelijk vastlegt. Denk dan aan de begin- en einddata van de overeenkomst, aantal uren en salaris, proeftijd en een concurrentiebeding. In veel gevallen is een cao van toepassing.

Denkt u ook aan de bepalingen uit die cao?

 ZZP/ Var

Treedt u in loondienst? Dan bepaalt uw werkgever wat er moet gebeuren, komt u persoonlijk de arbeid verrichten en ontvangt u loon. U hebt dan de bescherming die het arbeidsrecht biedt, zoals doorbetaling bij ziekte.

 Meer en meer is sprake van flexibele arbeidsrelaties. Zo zijn uitzendkrachten niet in dienst bij u, maar bij een uitzendbureau. Dan hebt u minder bescherming, met name voor wat betreft het aantal te werken uren.

 De meeste flexibiliteit krijgen werkgevers door ZZP-ers in te huren. die hebben echter niet de bescherming van het arbeidsrecht. Vereist is dat zij ook daadwerkelijk als zelfstandige werkzaam zijn. Meer informatie vindt u hier:

 www.linknaarbelastingdienst.nl

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

De regeling van tijdelijke arbeidsovereenkomst is complex. Als u ergens in dienst treedt, is het van belang dat u de afspraken goed en schriftelijk vastlegt. Denk dan aan de begin- en einddata van de overeenkomst, aantal uren en salaris, proeftijd en een concurrentiebeding. In veel gevallen is een cao van toepassing.

 Denkt u ook aan de bepalingen uit die cao?

 Aanzegplicht

Uw werkgever mag werknemers gedurende maximaal twee jaar maximaal drie op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in dienst nemen. Bij meer overeenkomsten of als twee overeenkomsten gezamenlijk langer duren dan twee jaren, ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 Omdat de werkgeber na twee jaar dienstverband de transitievergoeding verschuldigd is, kiezen veel werkgevers ervoor tijdelijke contracten te beperken tot in totaal 23 maanden (bijvoorbeeld 7 + 7 + 8).

 Als een cao van toepassing is, kan daarin een afwijkende regeling staan.

Uw werkgever is verplicht om u uiterlijk één maand voor het eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst te laten weten of hij wilt verlengen of niet. Dat heet in juridische termen een aanzegging.

 Doet de werkgever de aanzegging niet, dan is hij u een maandsalaris verschuldigd. U moet dat wel binnen twee maanden na afloop van het dienstverband vorderen. Doet de werkgever de aanzegging te laat, dan is hij u de vergoeding gedeeltelijk verschuldigd.

Ontvangt u de vergoeding niet? Dan kunt u eerst schriftelijk verzoeken om betaling. Blijft betaling uit, dan dient u binnen twee maanden na het einde van het dienstverband een procedure te starten. Het is verstandig daarvoor een jurist in te schakelen.

Download hier een standaardbrief aanzegvergoeding.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is bepaling, meestal opgenomen in een arbeidsovereenkomst, waarin de werknemer wordt verboden om na afloop van die arbeidsovereenkomst bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

In arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd mag uw werkgever een concurrentiebeding opnemen. Let u erop dat goed wordt omschreven welke werkzaamheden worden verboden en voor welke duur? Hoe concreter, hoe beter. Het concurrentiebeding moet altijd schriftelijk worden overeengekomen, ook bij verlengingen van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een tijdelijke arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding alléén toegestaan als sprake is van zwaarwegende redenen. Denk bijvoorbeeld aan functies waarbij de tijdelijke werknemer toegang heeft tot bedrijfsgeheimen. Ook hier geldt dat schriftelijke vastlegging verplicht is én dat ook moet zijn vastgelegd waarom in deze situatie het beding nodig is.

Wilt u weten of het concurrentiebeding dat uw werkgever voorstelt juridisch wel door de beugel kan? Neem dan contact met ons op. 


Voorkom een conflict

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook in het arbeidsrecht. Veel problemen in de arbeidsverhouding hebben te maken met communicatie. Zorg dat u helder bent over wat u verwacht en maakt concrete en meetbare afspraken. Als u niet tevreden bent over de gangvan zaken, wees dan ook daar helder over. En zorg dat u afspraken en gesprekken goed schriftelijk vastlegt. U voorkomt onduidelijkheid en zorgt tegelijk voor een goed dossier – ook als werknemer!

Soms is het goed om een lastig gesprek onder leiding van een derde te voeren. U kunt in dergelijke situaties, zoals ook bij problemen rond ziekte, een mediator inschakelen.

 Een mediator met wie wij veel samenwerken is Marly Verhoef. Voor meer informatie kijk op: www.mvmediation.nl

Reorganisatie

Moet uw werkgever ingrijpen in uw organisatie omdat de resultaten tegenvallen of de markt ingrijpend is veranderd? Dan kan hij het UWV vragen om toestemming voor het opzeggen van arbeidsovereenkomsten. Er geldt een groot aantal (soms ingewikkelde) regels.

 In de kern is het vooral van belang dat uw werkgever aantoont dát het slecht gaat, dat hij uitlegt waarom hij wil ingrijpen en dat hij nauwkeurig berekent wat dat betekent voor de arbeidsplaatsen.

Klik hier voor een link naar het UWV werknemersdeel.

De procedure duurt circa vier weken. Nadat u toestemming van het UWV hebt gekregen om op te zeggen, geldt nog een opzegtermijn. De lengte daarvan hangt af van de duur van het dienstverband.

Afspiegelingsbeginsel

Bij het laten vervallen van arbeidsplaatsen geldt een eenvoudige regel. De eerste vraag is welke functies uitwisselbaar zijn. Dat wil zeggen: qua inhoud en vereiste vaardigheden met elkaar vergelijkbaar. Vervolgens deelt u alle werknemers per categorie uitwisselbare functies op leeftijd in, per categorie: 15-25, 25-35 en zo verder.

 Vervolgens schaaft u als het ware een “plak” van deze “pyramide”. Op die manier blijft de leeftijdsopbouw in uw bedrijf gelijk en voorkomt u vergrijzing.

Persoonlijke gronden

Is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie, vindt uw werkgever dat u niet goed functioneert of niet meewerkt aan re-integratie, dan kan uw werkgever de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. U mag daartegen verweer voeren. Aan te bevelen is daarvoor een jurist of advocaat in te schakelen, die u helpt een goed onderbouwd verweer in te dienen.  

De procedure duurt circa zes weken. Nadat de werknemer verweer heeft gevoerd en een zitting heeft plaatsgevonden, beslist de kantonrechter. Als de kantonrechter besluit de arbeidsovereenkomst te ontbinden, geldt nog een opzegtermijn. De lengte daarvan hangt af van de duur van het dienstverband.

Ontslagvergoeding

Berekening van de transitievergoeding is niet eenvoudig. Tot 2020 gelden bovendien nog deels aangepaste regels voor kleine werkgevers en voor werkgevers die in financiële problemen verkeren.

Aan de hand van de geboortedatum, datum in dienst en salaris kunt u berekenen wat de transitievergoeding in uw geval bedraagt.

Download hier de module voor transitievergoeding.

 Uitzonderingen

Onder omstandigheden tellen de dienstjaren van voor DATUM 2013 niet mee bij het berekenen van de transitievergoeding. De vereisten zijn dat uw werkgever drie jaar op rij verliest lijdt, dat het eigen vermogen negatief is en dat de current ratio lager is dan 1. Of uw werkgever aan de voorwaarden voldoet, vergt altijd een nadere beoordeling. Onder bepaalde omstandigheden kan ook worden toegestaan de transitievergoeding in termijnen te betalen.

Deze uitzonderingen gelden tot 2020. Denkbaar is dat in de komende jaren als gevolg van evaluatie van de wetgeving, op dit punt nadere aanpassingen volgen.

Wederzijds goedvinden

Naast opzegging na toestemming UWV of ontbinding door de kantonrechter, kunt u altijd met uw werkgever afspreken om de overeenkomst in gezamenlijk overleg te beëindigen. U kunt gedurende veertien dagen na ondertekening, uw instemming met de overeenkomst herroepen. In de praktijk betekent dat een onderhandeling in twee fasen

Model beëindigingsovereenkomst

Gebruik altijd een goede en complete beëindigingsovereenkomst, zodat over en weer de afspraken helder zijn. U kunt ECHT Advocatuur vragen de overeenkomst die u is voorgelegd te toetsen.

Klik hier voor een beëindigingsovereenkomst.