Woonruimte huurder/verhuurder

ECHT vastgoed oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Woonruimte huurder/verhuurder

Verhuurder: beëindigingsmogelijkheden

Een huurovereenkomst kan in bepaalde gevallen (gronden) ook eindigen door ontbinding. U kunt de huurovereenkomst ontbinden indien de huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (wanprestatie). Als verhuurder kunt u de ontbinding niet buitengerechtelijk, door middel van het schrijven van een brief, inroepen. U dient dus altijd het oordeel van de rechter te vragen. Op deze regel bestaat een uitzondering: ingeval de woning op last van de Burgemeester is gesloten. Andere mogelijkheden op grond waarvan de huurovereenkomst kan worden ontbonden: de ontbinding wegens gebreken (gebreken die onmogelijk zijn te herstellen of onredelijk hoge uitgaven vereisen of voor rekening van huurder komen) en de ontbinding op vordering van de verhuurder ter verwezenlijking van een geldend bestemmingsplan (alleen via rechter). De laatst genoemde grond vereist dat ontwikkelingen van de gemeente tot verwezenlijking van de bestemming noopt. Verder kan een huurovereenkomst door opzegging eindigen. In afwijking van de hoofdregel moet iedere huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte in beginsel worden opgezegd, ongeacht of deze is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Er zijn enkele uitzonderingen. De opzegging moet geschieden onder bepaalde voorwaarden: tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag, met een deurwaardersexploot of een aangetekende brief, de gronden voor de opzegging moeten worden vermeld en de (wettelijke) opzegtermijnen moeten in acht genomen worden. De opzeggingsgronden zijn vastgelegd in de wet. Deze zijn limitatief en dwingend. Deze gronden zijn:

  • De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder;
  • Er is sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een uitdrukkelijk ontruimingsbeding;
  • Dringend eigen gebruik;
  • Er is een redelijk aanbod gedaan tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst;
  • Verwezenlijking van een geldend bestemmingsplan;
  • Belangenafweging inwonende kamerhuurder.

Voor bovenstaande opzeggingsgronden gelden strikte nadere aanvullende voorwaarden. Onze advocaten kunnen u hier nader over informeren. Het huurcontract eindigt pas als de huurder schriftelijk akkoord gaat met de huuropzegging. Gaat de huurder niet binnen 6 weken akkoord met de beëindiging van het huurcontract, dan moet u naar de rechter gaan om het huurcontract te laten beëindigen.

Een huurovereenkomst is een verbintenis waarbij het belangrijk is dat u zich als verhuurder goed laat voorlichten wat uw rechten en plichten zijn. Het is veelal verstandig om een huuropzegging ter de beoordeling voor te leggen aan een specialist. Een advocaat van ECHT advocaten helpt u graag verder. Ook in het geval er een geschil is ontstaan tussen u en de huurder kan een advocaat uw belangen behartigen in een procedure.

 

(Hoewel deze voorbeeldbrief zorgvuldig is opgesteld, is ECHT Advocatuur op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van het gebruik en/of zelfstandige invulling door de gebruiker van de voorbeeldbrief en/of door de gebruiker genomen beslissingen die gebaseerd zijn op de in de voorbeeldbrief opgenomen teksten.)

« terug naar overzicht