Woonruimte huurder/verhuurder

ECHT vastgoed oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Woonruimte huurder/verhuurder

Huurder: Beëindigingsmogelijkheden

Een huurovereenkomst kan in bepaalde gevallen (gronden) ook eindigen door ontbinding. Als huurder kunt u de huurovereenkomst buitengerechtelijk (zonder tussenkomst van de rechter) ontbinden wegens wanprestatie van de verhuurder. U kunt de huurovereenkomst ook buitengerechtelijk ontbinden als een gebrek of het herstellen daarvan de woning onbewoonbaar maakt of wanneer het gebruik van de woonruimte gevaar oplevert. Als huurder kunt u in geval van vermindering van het huurgenot als gevolg van een gebrek ook gedeeltelijk ontbinden van de huurovereenkomst vorderen in de zin dat wederzijdse verplichtingen evenredig worden verminderd. U moet hiervoor naar de rechtbank.

Verder kan een huurovereenkomst door opzegging eindigen. In afwijking van de hoofdregel moet iedere huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte in beginsel worden opgezegd, ongeacht of deze is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet van rechtswege. Er zijn enkele uitzonderingen. De opzegging moet geschieden onder bepaalde voorwaarden: tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag, met een deurwaardersexploot of een aangetekende brief en de (wettelijke) opzegtermijnen moeten in acht genomen worden.

Als een verhuurder de huurovereenkomst opzegt, moet hij op straffe van nietigheid de gronden voor de opzegging melden. Voor de huurder geldt dit niet.

Bovendien mag de verhuurder alleen opzeggen om een beperkt aantal redenen: bij wanprestatie, een huurcontract voor bepaalde tijd, een nieuw huurcontract, huur van hospitakamer, dringend eigen gebruik of een geldend bestemmingsplan. Het huurcontract eindigt pas als u schriftelijk akkoord gaat met de huuropzegging. Gaat u niet binnen 6 weken akkoord met de beëindiging van het huurcontract, dan moet de verhuurder naar de rechter gaan om het huurcontract te laten beëindigen.

Een huurovereenkomst is een verbintenis waarbij het belangrijk is dat u zich als verhuurder goed laat voorlichten wat uw rechten en plichten zijn. Het is veelal verstandig om een huuropzegging ter de beoordeling voor te leggen aan een specialist. Een advocaat van ECHT advocatuur helpt u graag verder. Ook in het geval er een geschil is ontstaan tussen u en de huurder kan een advocaat uw belangen behartigen in een procedure.

 

 

(Hoewel deze voorbeeldbrief zorgvuldig is opgesteld, is ECHT Advocatuur op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van het gebruik en/of zelfstandige invulling door de gebruiker van de voorbeeldbrief en/of door de gebruiker genomen beslissingen die gebaseerd zijn op de in de voorbeeldbrief opgenomen teksten.)

« terug naar overzicht