voorbeeldbrief verhuurder - ECHT advocatuur

ECHT vastgoed oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
voorbeeldbrief verhuurder

AANGETEKEND VERZONDEN

< adres huurder >[1]

 

 

Datum:

Onderwerp: Opzegging huurovereenkomst

 

Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het hiernavolgende.

Ik heb aan u verhuurd, gelijk u van mij heeft gehuurd, de woning staande en gelegen aan het adres <adres>. De huurovereenkomst is op aangevangen voor een onbepaalde periode.

Middels deze brief zegt ondergetekende , met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn om hiernavolgende reden met ingang van <datum> [2] de huur van de woning op het adres op. Op voornoemde datum eindigt de huurovereenkomst.

De grond van opzegging luidt:

<Opgave van de juiste grond is uiterst belangrijk. De opzeggingsgronden staan in de wet en zijn limitatief!>

(1)Geen goed huurderschap

Voorbeeld toelichting: U heeft een grote huurachterstand , of u heeft ernstige overlast veroorzaakt.

(2)Beëindiging van de tussenhuur van diplomatencontract

(3)Dringend eigen gebruik

Voorbeeld toelichting: Ik heb de woning zelf dringend nodig, omdat ik de woning wil slopen of renoveren. Let op! Huurder wijzen op andere passende woonruimte.

(4)Weigering redelijk aanbod nieuwe huurovereenkomst

Voorbeeld toelichting: Ik heb u een redelijk voorstel gedaan voor een nieuwe huurovereenkomst. Dit voorstel heeft u niet geaccepteerd.

(5)Verwezenlijking geldend bestemmingsplan

Voorbeeld toelichting: Ik wil op de plaats van de woning een gebouw wil neerzetten dat past in het bestemmingsplan.

U dient het gehuurde uiterlijk op te ontruimen zoals overeengekomen en schoon op te leveren.

Ik verzoek u met mij, ten minste twee weken voor de oplevering van het gehuurde,  een inspectie uit te laten voeren om het gehuurde te beoordelen. Gedurende de deze inspectie laat ik weten welke beschadigingen en/of wijzigingen u respectievelijk dient te herstellen en ongedaan te maken.

Graag ontvang ik uiterlijk binnen een termijn van zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk van u het bericht of u al of niet instemt met deze opzegging. U kunt uw reactie zenden naar het onderstaande adres.

Ik wacht uw bericht af.

Met vriendelijke groet,

GEBRUIKSVOORWAARDEN

VOORBEELDOVEREENKOMSTEN- en BRIEVEN ECHT Advocatuur

Deze voorbeeldbrief wordt u aangeboden door ECHT Advocatuur onder de onderstaande voorwaarden. Door gebruik van deze voorbeeldbrief verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee (onvoorwaardelijk) in te stemmen.

Deze voorbeeldbrief wordt kosteloos aangeboden en is voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

Hoewel deze voorbeeldbrief zorgvuldig is opgesteld, is ECHT Advocatuur op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van het gebruik en/of zelfstandige invulling door de gebruiker van de voorbeeldbrief en/of door de gebruiker genomen beslissingen die gebaseerd zijn op de in de voorbeeldbrief opgenomen teksten. ECHT Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht tengevolge van welke oorzaak – computervirussen en dergelijke daaronder begrepen -, onzorgvuldigheid of verzuim die schade in verband met de voorbeeldovereenkomst mocht zijn ontstaan.

Deze voorbeeldbrief betreft een standaard exemplaar. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om persoonlijke opgestelde brief te zenden, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. Onze advocaten zijn  u hier graag bij van dienst. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van deze voorbeeldbrief of vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met ECHT Advocatuur op het telefoonnummer 0578-614029 of een e-mail zenden naar info@echtadvocatuur.nl. Onze advocaten helpen u graag verder.


[1] Let op: medehuurders eveneens aanschrijven middels een exploot of aangetekend schrijven.

[2] Houdt rekening met de overeengekomen en wettelijke opzegtermijn deze termijn is niet korte dan drie maanden en wordt voor elk jaar dat de huurder krachtens de overeenkomst ononderbroken het gehuurde in gebruik heeft gehad verlengd met een maand tot ten hoogste zes maanden ex artikel 7:271 lid 5 en 7 BW.