Voorbeeldbrief huurder - ECHT advocatuur

ECHT vastgoed oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Voorbeeldbrief huurder

 

AANGETEKEND VERZONDEN

< adres verhuurder >[1]

 

 

Datum: <dd-mm-jj>

Onderwerp: Opzegging huurovereenkomst

 

Geachte heer/mevrouw <naam verhuurder>,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het hiernavolgende.

Met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn[2] zeg ik, <naam huurder>, hierbij de huur van de door mij gehuurde woning op het adres <adres gehuurde> op per <datum>.

Na mijn verhuizing ben ik bereikbaar op het adres: <Nieuwe adres>.

Graag ontvang ik van u een bevestiging van de opzegging van de huurovereenkomst per post op dit adres.

Ik verwacht u voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

<naam en handtekening huurder>

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

VOORBEELDOVEREENKOMSTEN- en BRIEVEN ECHT Advocatuur

Deze voorbeeldbrief wordt u aangeboden door ECHT Advocatuur onder de onderstaande voorwaarden. Door gebruik van deze voorbeeldbrief verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee (onvoorwaardelijk) in te stemmen.

Deze voorbeeldbrief wordt kosteloos aangeboden en is voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

Hoewel deze voorbeeldbrief zorgvuldig is opgesteld, is ECHT Advocatuur op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van het gebruik en/of zelfstandige invulling door de gebruiker van de voorbeeldbrief en/of door de gebruiker genomen beslissingen die gebaseerd zijn op de in de voorbeeldbrief opgenomen teksten. ECHT Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht ten gevolge van welke oorzaak – computervirussen en dergelijke daaronder begrepen -, onzorgvuldigheid of verzuim die schade in verband met de voorbeeldovereenkomst mocht zijn ontstaan.

Deze voorbeeldbrief betreft een standaard exemplaar. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om persoonlijke opgestelde brief te zenden, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. Onze advocaten zij u hier graag bij van dienst. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van deze voorbeeldbrief of vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met ECHT Advocatuur op het telefoonnummer 0578-614029 of een e-mail zenden naar info@echtadvocatuur.nl. Onze advocaten helpen u graag verder.

 

[1] Let op: medehuurders eveneens aanschrijven middels een exploot of aangetekend schrijven.

[2] Termijn is gelijk aan de voor huurbetaling geldende termijn, doch minimaal een maand en maximaal drie maanden.