Nieuwsbrief Incasso

ECHT incasso oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Nieuwsbrief Incasso

Nieuwsbrief incasso - De buitengerechtelijke incassokosten

Geachte relatie,


Sinds de invoering van de wettelijke regeling voor de buitengerechtelijke incassokosten (Wet incassokosten) is er regelmatig discussie geweest over de uitvoering van deze wet. Recent heeft de Hoge Raad op een aantal vragen een praktisch antwoord gegeven, die met name interessant is ten opzichte van de consument-schuldenaar.


Wat houdt de regeling ook alweer in?

De regeling is voornamelijk gericht op de bescherming van de consument-schuldenaar én zorgt ervoor dat deze niet zomaar wordt overvallen door een fors bedrag aan incassokosten. De wet schrijft voor dat de consument-schuldenaar – indien deze niet heeft betaald binnen de (gestelde) termijn – de incassokosten pas verschuldigd is na aanmaning door middel van de veertiendagenbrief. Hierdoor krijgt de consument-schuldenaar nog eenmaal de kans om zonder bijkomende incassokosten te betalen. In deze brief moet de hoogte van de incassokosten alvast worden vermeld. Indien er vervolgens niet wordt betaald, dan mogen de incassokosten in rekening worden gebracht. Wordt er wel betaald, dan is dit niet toegestaan.


Kern van de discussie: wanneer begint de veertiendagentermijn?

In de praktijk ontstond een discussie over het aanvangsmoment van de termijn. De Hoge Raad heeft deze vraag beantwoord: de termijn begint op de eerstvolgende dag na ontvangst van de brief door de consument-schuldenaar. Maar wanneer is de brief nu ontvangen? Ook hierover heeft de Hoge Raad uitleg gegeven. Zodra de consument-schuldenaar de ontvangst betwist, dan zal de schuldeiser moeten stellen en (eventueel) bewijzen dat de brief is verzonden naar een adres waarvan de schuldeiser mocht aannemen dat de schuldenaar daar kon worden bereikt én dat de brief daar is aangekomen (en op welke dag). Wordt de ontvangst niet betwist? Dan hoeft de schuldeiser in beginsel slechts gemotiveerd te stellen dat de aanmaning op een bepaalde dag is ontvangen.


Brief voldoet niet aan de eisen: sanctie geen incassokosten

Als de brief niet voldoet aan de wettelijke vereisten, dan is de sanctie: geen incassokosten. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien in de brief wel een betalingstermijn van veertien dagen is genoemd, maar onduidelijk, verwarrend of misleidend is, wanneer de termijn begint te lopen. Indien daarvan sprake is dan voldoet de brief niet aan de eisen én zal er een nieuwe veertiendagenbrief moeten worden verzonden. De Hoge Raad noemt hiervoor een aantal tekstsuggesties: “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”.


Gedeeltelijke betaling binnen de termijn van veertien dagen

De laatste vraag ziet op de situatie dat gedeeltelijk wordt betaald binnen de termijn van veertien dagen. In dat geval mogen de incassokosten wel in rekening worden gebracht, alleen moet de hoogte worden berekend op basis van het bedrag wat op dat moment nog openstaat (het restant).
Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u meer informatie, neemt u dan contact op met mr. Koen Horstman. Dat kan via telefoonnummer 0578 61429.

Of per e-mail: k.horstman@echtadvocatuur.nl