Insolventie Algemeen - ECHT advocatuur

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Insolventie Algemeen

Insolventie in het algemeen, wat is een faillissement of een schuldsanering (WSNP)

De betekenis van het begrip insolventie is niet bij iedereen bekend. Het is de staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Soms gaat het vooraf aan faillissement of een schuldenregeling.

 Faillissement (algemeen)

De rechtbank kan een faillissement uitspreken naar aanleiding een eigen aangifte van de bestuurder of particulier of op verzoek van één of meerdere schuldeisers. Van zowel rechtspersonen (vennootschappen) als van natuurlijke personen (particulieren) kan het faillissement worden uitgesproken. De rechtbank benoemt een curator en een rechter-commissaris. De rechter-commissaris houdt toezicht op het handelen van de curator.

Door de uitspraak van de rechtbank gaat de beschikking en het beheer van het vermogen over op de door de rechtbank aangestelde curator. Het faillissement wordt beschouwd als een vorm van algeheel beslag op het vermogen van de rechtspersoon. Alle activa en passiva samen in het faillissement noemen we de boedel.

De taak van de curator is om alle activa ten geld te maken. De opbrengst van de activa wordt volgens de wettelijke rangregeling verdeeld over de schuldeisers.

Hoe wordt een curator en de bewindvoerder benoemd?

Een faillissement en een schuldsanering worden behandeld door een curator respectievelijk een bewindvoerder die door de rechtbank worden benoemd. Daarbij wordt een landelijke geografische verdeling aangehouden. Elke rechtbank heeft zijn eigen curatorenlijst en bewindvoerderslijst samengesteld.

De curatorenlijst bestaat uit advocaten die een erkende specialisatieopleiding in het Insolventierecht hebben gedaan. Op de curatorenlijst van de Rechtbank Gelderland staan meerdere curatoren van ECHT. De rechtbank bepaalt welke curator een faillissement zal afwikkelen. Daarop heeft een advocaat of een ondernemer in principe geen of zeer weinig invloed.

Ook de bewindvoerders hebben een gespecialiseerde opleiding gedaan. ECHT Advocatuur werkt samen met de Bewindvoerders van SB Schuldsanering te Epe.

 De rol van de schuldeisers

De schuldeisers mogen door de uitspraak van het faillissement geen verhaal meer halen op de activa van failliet. De curator informeert de bij hem bekende schuldeisers over het faillissement en verzoekt hen een vordering in te dienen. ECHT heeft een formulier laten ontwikkelen zodat vorderingen via de website kunnen worden ingediend. Door dit formulier te gebruiken weten schuldeisers precies welke gegevens ze moeten aanleveren om de vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst te krijgen.

 Verantwoording door de curator (verslaglegging).

 De curator stelt periodiek een openbare verslag op om de rechter-commissaris en de schuldeisers te informeren over de stand van zaken in een faillissement. Het eerste jaar wordt elke drie maanden verslag gelegd. De Rechtbank Gelderland heeft bepaald dat vervolgens elke zes maanden verslag moet worden gedaan. De verslagen van rechtspersonen worden gepubliceerd in het insolventieregister op www.rechtspraak.nl (naar insolr.) en op onze eigen website. Om privacy redenen worden de verslagen van natuurlijke personen niet gepubliceerd. Deze verslagen kunt u als belanghebbende wel opvragen bij de rechtbank.

De curatoren van ECHT behandelen niet alleen faillissementen, ze kunnen u ook helpen bij het voorkomen van een faillissement, het maken van een doorstart of - als het echt niet anders kan - u helpen bij de begeleiding naar een faillissement. Hierbij speelt de positie van de bestuurder en zijn aansprakelijkheid (zie in het kopje onder 'wat zijn de risico's van de bestuurder en zijn aansprakelijkheid?') altijd een belangrijke rol.

 Rechtspersonen

Tijdens het faillissement blijft de bestuurder van de rechtspersoon, de bestuurder. De bestuurder is echter niet meer bevoegd om de rechtspersoon jegens derden te binden en handelingen aan te gaan die kunnen leiden tot financiële verplichtingen voor de rechtspersoon. De bestuurder kan dus geen betalingen meer doen en geen overeenkomsten namens de rechtspersoon sluiten.

De bestuurder is en blijft ook verantwoordelijk voor de administratie van de rechtspersoon. De administratie moet geheel worden bijgewerkt naar de situatie per faillissementsdatum. U moet met de curator overleggen wat hiertoe nog dient te gebeuren. U bent ook gehouden de administratie van de rechtspersoon te bewaren gedurende een periode van zeven jaren. De curator zal meestal de administratie van de afgelopen drie jaren onder zich nemen voor nader onderzoek of de digitale administratie laten kopiëren.

Particulieren

Hoewel de wetgever voor particulieren een bijzondere vorm van een faillissement in de wet heeft verwerkt, te weten de “wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen” (WSNP) kunnen particulieren ook failliet gaan. De wettelijke schuldsanering is een voorrecht voor mensen die goedwillend zijn en bereid zijn zich in te spannen voor de betaling van de schuldeisers.

Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen

Veel van de regels die op een faillissement van toepassing zijn, zijn ook op de WSNP van toepassing. Het kenmerk van de WSNP is echter dat de WSNP alleen voor particulieren (natuurlijke personen) geldt. Het doel is dat de particulier na afloop van de WSNP weer met een schone lei kan beginnen en dus van alle oude schulden af is.

Bij de WSNP benoemt de rechtbank geen curator maar een bewindvoerder.

Gedurende de periode dat een particulier in de WSNP zit, zal hij zich moeten inspannen om zoveel mogelijk geld voor zijn schuldeisers te verzamelen. Zo heeft de particulier een arbeidsplicht en een sollicitatieplicht. Zij/hij mag maandelijks een deel van zijn inkomen behouden. Dit wordt het vrij te laten bedrag genoemd. Alles wat de particulier verdient boven het vrij te laten bedrag wordt door de bewindvoerder gespaard voor de schuldeisers.

ECHT is gespecialiseerd in het oplossen van betalingsproblemen in de breedste zin. De advocaten zijn gespecialiseerde curatoren en medewerkers zijn ervaren WSNP-bewindvoerders werken. Verder heeft zij een aantal specifieke oplossingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld een oplossing voor werknemers met schulden (zie onder het kopje 'Bestaat er een oplossing voor werknemers met schulden').