ECHT insolventierecht

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
ECHT insolventierecht

De curator, bewindvoerder en andere hoofdrolspelers

Hoe wordt een curator en de bewindvoerder benoemd?

Een faillissement en een schuldsanering worden behandeld door een curator respectievelijk een bewindvoerder die door de rechtbank worden benoemd. Daarbij wordt een landelijke geografische verdeling aangehouden. Elke rechtbank heeft zijn eigen curatorenlijst en bewindvoerderslijst samengesteld.

De curatorenlijst bestaat uit advocaten die een erkende specialisatieopleiding in het Insolventierecht hebben gedaan. Op de curatorenlijst van de Rechtbank Gelderland staan meerdere curatoren van ECHT. De rechtbank bepaalt welke curator een faillissement zal afwikkelen. Daarop heeft een advocaat of een ondernemer in principe geen of zeer weinig invloed.

Ook de bewindvoerders hebben een gespecialiseerde opleiding gedaan. ECHT advocatuur werkt samen met de bewindvoerders van SB Schuldsanering te Epe.

De rol van de curator en de bewindvoerder

De taak van de curator en de bewindvoerder is om alle activa te gelde te maken. De opbrengst van de activa wordt volgens de wettelijke rangregeling verdeeld over de schuldeisers. Zij behartigen daarbij de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Zij mogen geen schuldeisers bevoordelen boven een andere schuldeisers. Zij moeten de wet op dat punt strikt uitvoeren.

De rechter-commissaris en de verslagging

Bij het benoemen van een bewindvoerder of curator, benoemt de rechtbank ook een rechter-commissaris. Deze rechter-commissaris controleert de curator en de bewindvoerder. De curator of bewindvoerder stelt periodiek een openbare verslag op om de rechter-commissaris en de schuldeisers te informeren over de stand van zaken.

Het eerste jaar wordt elke drie maanden verslag gelegd. De Rechtbank Gelderland heeft bepaald dat vervolgens elke zes maanden verslag moet worden gedaan. De verslagen van rechtspersonen worden gepubliceerd in het insolventieregister op www.rechtspraak.nl (naar insolrecht) en op onze eigen website. Om privacy redenen worden de verslagen van natuurlijke personen niet gepubliceerd. Deze verslagen kunt u als belanghebbende wel opvragen bij de rechtbank.

De schuldeisers

De schuldeisers mogen door de uitspraak van het faillissement geen verhaal meer halen op de activa van failliet of saniet. De curator of bewindvoerder informeert de bij hem bekende schuldeisers over het faillissement en verzoekt hen een vordering in te dienen. ECHT advocatuur heeft een formulier laten ontwikkelen zodat vorderingen via de website kunnen worden ingediend. Door dit formulier te gebruiken weten schuldeisers precies welke gegevens ze moeten aanleveren om de vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst te krijgen. Voorts krijgen de crediteuren direct een bevestiging van het feit dat de vordering is aangemeld, zodat ze zeker weten dat de vordering wordt meegenomen in de afwikkeling.

De Belastingdienst

De Belastingdienst is een van de schuldeisers wiens belangen de curator moet behartigen. De wetgever heeft de Belastingdienst een zogeheten preferente positie toegekend. Zo zal de Belastingdienst in principe zelfs meer recht op de verkoopopbrengst hebben van bedrijfsinventaris dan de bank. Ook al heeft de bank een pandrecht. Dit wordt het bodemvoorrecht van de fiscus genoemd.

De verkoop van zaken die vallen onder het bodemvoorrecht kan belangrijke gevolgen hebben. Ook als er geen sprake van een faillissement of schuldsanering is. Laat u daarover goed adviseren. Telefoon: + 31 578 614 029

De bank

De bank is een bijzondere schuldeiser doordat zij bij het verstrekken van financieringen zekerheden vragen, zoals een hypotheekrecht of een pandrecht. Als een bank die rechten niet heeft, is de positie van de bank net als iedere andere schuldeiser.

Het recht van pand of hypotheek zorgt ervoor dat de bank de zaken waarop die rechten rusten kan verkopen zonder rekening te houden met de curator en/of de overige schuldeisers. Daarop zijn een paar uitzonderingen te noemen, zoals het bodemvoorrecht van de Belastingdienst.

« terug naar overzicht