Algemene voorwaarden - ECHT advocatuur

ECHT arbeidsrecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Kantoor
  ECHT steenbergen advocatuur is een handelsnaam van de besloten vennootschap SB Advocatuur B.V. en wordt hierna aangeduid als: "het kantoor".
   
 2. Toepasselijkheid
  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen onderdeel van alle opdrachten die aan binnen het kantoor werkzame advocaten worden verstrekt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
   
 3. Opdracht
  1. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor.
  2. De cliënt stemt ermee in dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan het kantoor verbonden advocaat of zonodig door een niet aan het kantoor verbonden derde.
  3. Voorzover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde vereist is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de cliënt. Bij het inschakelen van deze derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De kosten die de inschakeling van deze derde met zich meebrengt, zullen door cliënt worden voldaan.
 4. Declaratie
  1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De hoogte van het honorarium wordt voorafgaande aan of bij het verlenen van de opdracht tussen het kantoor en de cliënt overeengekomen en door het kantoor schriftelijk bevestigd.
  2. De bestede tijd wordt geregistreerd in veelvouden van vijf minuten.
  3. Honorarium en kosten kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
  4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing door de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van de cliënt komen, vermeerderd met verschotten.
  5. Het kantoor is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende definitieve afrekening in het kader van de opdracht.
  6. Het overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd met toepassing van het Consumentenprijsindex-cijfer, reeks alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gewijzigde uurtarief wordt gevonden door het geldende uurtarief te delen door het jaargemiddelde van genoemd indexcijfer over het jaar, voorafgaande aan dat waarin de opdracht werd verstrekt, en dit quotiënt te vermenigvuldigen met het jaargemiddelde over het laatst verstreken jaar, zulks steeds uitgaande van het meest recente basisjaar en steeds af te ronden op het erboven gelegen veelvoud van € 5,00.
 5. Betaling
  1. Voldoening van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum en wel door bijschrijving van (al) het verschuldigde op een in de factuur daartoe aangewezen bankrekeningnummer, tenzij schriftelijk  anders is overeengekomen. In geval van onverschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij een rente over het openstaande saldo verschuldigd van 1% van een kalendermaand, waarbij elke ingegane kalendermaand als een volle kalendermaand zal gelden.
  2. Het kantoor brengt de verschuldigde griffierechten bij wijze van voorschot in rekening. Cliënt is gehouden het voorschot tijdig, derhalve binnen 7 dagen na factuurdatum en in alle gevallen vóórdat het griffierecht verschuldigd wordt door het kantoor, te voldoen. Als het griffierecht niet tijdig is voldaan, behoudt het kantoor zich het recht voor geen advocaat te stellen of anderszins noodzakelijke proceshandelingen niet te verrichten, voor welk handelen of nalaten alsmede de gevolgen daarvan de aansprakelijkheid wordt uitgesloten.
  3. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke invorderingskosten, die gesteld worden op een percentage afhankelijk van de hoogte van de openstaande factuur met een minimum van €40,00, zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliënt.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Het kantoor is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid.
  2. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor en de daaraan verbonden advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijk-heidsverzekering in het  desbetreffende geval aanspraak geeft.
  3. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van niet aan het kantoor verbonden derden die zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht.
 7. Geschillen
  1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor is onderworpen aan Nederlands recht.
  2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.