Aanmelden vordering faillissement - ECHT advocatuur

ECHT insolventierecht oplossingen
< terug naar ECHT oplossingen overzicht
Aanmelden vordering faillissement

Formulier aanmelding vordering in een faillissement


Betreft faillissement
Naam / bedrijfsnaam info

Indien u niet zelf de crediteur bent, dan dient u toch de gegevens van uw opdrachtgever in te vullen. Bij Eventuele opmerkingen kunt u dan aangeven dat u namens de schuldeiser optreedt en handelt.

Adres
Postcode
Woon-/vestigingsplaats
Telefoonnummer
E-mailadres info

Dit e-mailadres zal worden gebruiken voor toekomstige berichtgeving c.q. correspondentie.

Uw kenmerk
Vordering (exclusief BTW) info

Als bewijsstukken dienen (bijvoorbeeld) te worden meegezonden: kopien van de openstaande facturen en, indien voorhanden, een kopie van de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging die aan de vordering ten grondslag ligt.

BTW-bedrag
Wettelijke rente en incassokosten tot aan datum faillissement
Aard/grondslag vordering info

Graag een korte beschrijving van uw vordering. Dit kan bijvoorbeeld zijn: dienstverlening, huur, koop/verkoop, lease, aanneming van werk etc.

Bankrekeningnummer
Plaats bank
(Bijzondere) voorrechten
Voorrang/preferentie info

Sommige schuldeisers hebben een recht op preferentie (voorrang). Dit is wettelijk vastgelegd. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld vorderingen tot betaling van belastingen en sociale premies en onder bepaalde voorwaarden tot betaling van loon.

Voor de meeste gebruikelijke (handels)vorderingen geldt dat er over het algemeen geen sprake is van voorrang. Mocht u twijfelen, neem dan telefonisch contact op of raadpleeg uw (juridisch) adviseur/advocaat. Indien u de categorie preferentie heeft aangevinkt, dan dient u aan te geven op grond van welk wetsartikel de preferentie c.q. de voorrang is gebaseerd.

, op grond van artikel (wetsartikel)
Eigendomsrechten info

Indien er volgens u sprake is van een eigendomsrecht op n of meerdere goederen die zich thans bij c.q. onder gefailleerde bevinden, dan dient u dit aan de hand van de volgende bewijsstukken aan te tonen:

  • Eigendomsvoorbehoud vastgelegd in een overeenkomst: een kopie van de ondertekende overeenkomst;
  • Eigendomsvoorbehoud vastgelegd in algemene voorwaarden: een kopie van de algemene voorwaarden, stukken waaruit blijkt dat er vr of bij het sluiten van de overeenkomst naar de algemene voorwaarden is verwezen, alsmede stukken waaruit blijkt dat vr of bij het sluiten van de overeenkomst een exemplaar van de algemene voorwaarden aan de gefailleerde partij is overhandigd.
  • Overige eigendomsrechten (bijv. huur en/of lening): een kopie van de ondertekende overeenkomst waaruit deze rechten blijken.

Hypotheek-/pandrecht info

De volgende stukken dienen te worden meegezonden indien er sprake is van een recht van hypotheek en/of pandrecht: een kopie van de hypotheekakte, een kopie van de pandakte en indien er sprake is van een pand-recht op vorderingen: een bewijs van de laatste registratie.


Retentierecht info

Een retentierecht kan aan de orde zijn indien u met betrekking tot een bepaald goed c.q. bepaalde goederen die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde werkzaamheden heeft verricht (bijvoorbeeld reparatiewerk-zaamheden), de kosten in verband met deze werkzaamheden niet (volledig) door de gefailleerde zijn betaald en het betreffende goed c.q. de betreffende goederen voorts nog onder u heeft. U dient (kort) aan te geven om welk goed c.q. welke goederen het gaat.

, op welk(e) goed(eren)?

Eventuele opmerkingen

Upload bewijsstukken
- openstaande facturen
- evt. kopie overeenkomst
- evt. bewijsstukken eigendomsrechten
- evt. kopie hypotheekakte/pandakte
info

Upload hier de bewijsstukken behorende bij uw vordering. U kunt (scans) van documenten uploaden in zip, pdf, doc, docx, jpg, jpeg, gif, png -formaat. Maximaal 10 Mb.

+ uploadveld toevoegen


< annuleren